ประวัติความเป็นมา

ประวัติแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

เปิดทำการสอนครั้งแรก ปี 2505 มีชื่อว่า “แผนกช่างวิทยุโทรคมนาคม” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์” เป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนการช่างอุบลราชธานี ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบัน สถานที่เดิมตั้งอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นสำนักงาน สปจ.อุบลฯ) มีนักเรียนรุ่นแรก 19 คน ครู 1 ท่าน คือ ครูจรัส  ชูแก้ว แต่ไม่มีโรงฝึกงานยังขาด เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุฝึกต่างๆ ต้องไปอาศัยโรงฝึกงานเก่า เป็นแผนกชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 จึงได้ย้ายไปที่เรียนใหม่ ซึ่งเป็นห้องเก็บของชั้นล่างของหอพักโรงเรียนช่างไม้เก่า (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี)

ปี 2506     มีครูบรรจุใหม่ 1 ท่าน คือ ครูสนั่น  เจียมเมืองปัก ขณะเดียวกัน ครูจรัส  ชูแก้ว ได้ไปศึกษาต่อ 2 ปี ครูสนั่น  เจียมเมืองปัก จึงต้องสอนคนเดียว 2 ชั้นเรียน

ปี 2507     ครูธรรมนูญ  สุภาพ ได้มาบรรจุ มีนักเรียน 3 ชั้น คือ ปี 1,  2,  3 ในภาคเรียนที่ 2 ได้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยครูอาชีวศึกษากรุงเทพฯ มาฝึกสอน 2 คน และในภาคเรียนนี้ได้อาคารเรียนหลังใหม่      ซึ่งสร้างจากงบประมาณของกรมอาชีวศึกษา เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นช่างวิทยุฯ ชั้นล่างเป็นช่างไฟฟ้า (ปัจจุบันเป็นแผนกช่างไฟฟ้าของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลฯ)

ปี 2508     ครูจรัส  ชูแก้ว กลับจากการศึกษาต่อ ทำให้มีนักเรียน 3 ชั้น ต่อครู 3 คน

ปี 2511     ครูสนั่น  เจียมเมืองปัก ไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 ปี

ปี 2512     ครูสุรีย์  เนียมน้อย มาบรรจุในเทอมที่ 2 ครูสนั่น  เจียมเมืองปัก กลับจากศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา ทำให้มีครู 4 คนต่อนักเรียน 3 ชั้น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ครูมากกว่าห้องเรียน

ปี 2513     ครูสมชาย  ทองแสง ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ได้มาบรรจุ และในปีนี้ได้ย้ายโรงเรียน จากที่เดิมมาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในปัจจุบัน แผนกช่างวิทยุ–โทรคมนาคมเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นช่างวิทยุ ชั้นล่างเป็นช่างไฟฟ้า (ปัจจุบันเป็นช่างไฟฟ้าทั้งหมด)

ปี 2518     ครูมณีวรรณ เนตรสูงเนิน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ได้ย้ายมาจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและในปีนี้เริ่มรับนักศึกษาภาคเช้า-บ่าย  มีครูทั้งหมด 6 คน

ปี 2519     ได้ย้ายอาคารมาที่ใหม่ (เป็นหอพักชายเก่า) คือที่ตั้งแผนกในปัจจุบัน

ปี 2520     ครูสนั่น   และครูสุรีย์   ไปศึกษาต่อ ค.อบ. เป็นเวลา 2 ปี

ปี 2522     ครูประทีป  ลิ้มพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 ได้มาบรรจุ และในปีนี้ ครูสนั่น   และครูสุรีย์   ได้กลับจากศึกษาต่อ

ปี 2523     ครูจิระ  ดอกไม้ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 ได้มาบรรจุ และครูสุรีย์   ได้ย้ายไปสอนที่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ทำให้มีครู 7 คน ในปีนี้ได้เปลี่ยนชื่อแผนกเป็น “แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์”

ปี 2524     มีครูมาบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือ ครูอุทัย  สุขสิงห์ และครูทรงวุฒิ  วิมลพัชร เป็นศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 ทั้ง  2 ท่าน และในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ครูสนั่นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ปี 2525     ครูธรรมนูญ สุภาพได้รับคำสั่งย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และต่อมาได้ลาออกจากราชการ

ปี 2526     ครูบัญญัติ  สมสุพรรณ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ได้มาบรรจุ และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับ ปวท. รุ่นแรก

ปี 2527     ครูอุทัย  สุขสิงห์ ไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นเวลา 2 ปี และในปีนี้ได้เปิดรับนักศึกษา ปวส. รุ่นแรก

ปี 2528     ครูเผด็จศึก  แสนุวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 ได้มาบรรจุ ขณะเดียวกันครูจิระ  ดอกไม้ ได้ลาไปศึกษาต่อ 2 ปี และครูทรงวุฒิ  วิมลพัชรไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ปี 2529     ครูนิสิต ตันติวัฒนไพศาล ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันกับครูอุทัย  ได้มาบรรจุพร้อมกับครูอุทัย กลับจากศึกษาต่อ และ ครูสวัสดิ์  ธงไชย ศิษย์เก่า ปวส. รุ่น 1 มาบรรจุ

ปี 2530     ครูจิระ กลับจากการศึกษาต่อ

ปี 2531     ครูสุรศักดิ์  ศรีมากรณ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ได้ย้ายมาจากวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

ปี 2532     ครูสมชาย ทองแสง  ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะ วิชาช่างไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ และครูอุทัย เป็นหัวหน้าแผนก

ปี 2533     ครูคมกริช  สายพิณ ศิษย์เก่า ปวส. รุ่น 1 ย้ายมาจากโรงเรียนสารพัดช่างลำปาง และในปีนี้ได้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 4 กลุ่ม จากเดิมมี 2 กลุ่ม

ปี 2534     ครูวันชัย  ศุภธีรารักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร และรับครูพิเศษ 2 ท่าน คือ ครูคมกฤษ  โสมนัส และครูสุภัทรา  มุทุจิตต์ ศิษย์เก่า ปวส. รุ่นที่ 6 ทั้ง 2 ท่าน

ปี 2535     เดือนตุลาคม ครูอุทัย สุขสิงห์ ได้โอนย้ายไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลฯ และครูบัญญัติ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก

ปี 2536     ครูทวีศักดิ์  พร้อมสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 ได้ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ครูวัชระ  ประคองพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 ได้ย้ายมาจาก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีครูมาบรรจุใหม่ 1 ท่าน คือ ครูคารมย์  แก้วกันยา

ปี 2538     ครูเสาร์วันดี  ผ่านเมือง ศิษย์เก่า ปวส. รุ่น 2 ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ในปีนี้แผนกได้อาคารเรียน 2 ชั้นเพิ่มขึ้น 1 หลัง และครูสวัสดิ์   ได้ลาไปศึกษาต่อที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ปี 2540     ครูสวัสดิ์  ธงไชย ได้กลับจากศึกษาต่อ

ปี 2541     ครูทวีศักดิ์  พร้อมสุข  ได้รับตำแหน่งหัวหน้าแผนกแทน ครูบัญญัติ

ปี 2543     ครูเสาร์วันดี  และครูคารมย์ ลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ปี 2544     ครูนิสิต ตันติวัฒนไพศาล ได้รับตำแหน่งหัวหน้าแผนกแทน ครูทวีศักดิ์  พร้อมสุข  และในขณะเดียวกัน ครูจรัส  ชู้แก้ว  ได้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ

ปี 2545     ครูเสาร์วันดี  และครูคารมย์ กลับจากศึกษาต่อและ ครูบัญญัติ , ครูทวีศักดิ์, ครูทรงวุฒิ และครูสวัสดิ์  ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในขณะเดียวกันได้ก่อตั้งสาขาใหม่คือสาขาเทคโนโลยีสาระสนเทศ   โดยแยกออกจากแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีครูนิสิต ตันติวัฒนไพศาล เป็นหัวหน้าสาขา ครูคารม   และครูเสาร์วันดี   เป็นครูร่วมในสาขา

ปี2546      ครูเผด็จศึก  แสนุวงศ์ ได้รับตำแหน่งหัวหน้าแผนกแทน  ครูนิสิต ขณะเดียวกันครูมณีวรรณ  เนตรสูงเนิน ได้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ

ปี 2548    ได้ก่อตั้งสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     โดยมีครูสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าสาขา

                และได้หัวหน้าแผนกใหม่คือ ครูวัชระ ประคองพันธ์

ปี 2550   ได้ก่อตั้งสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม โดยมีครูเผด็จศึก แสนุวงศ์ เป็นหัวหน้าสาขา และในปีเดียวกันนี้ แผนกได้ครูเพิ่ม 1 คน คือ ครูจุฬาพรรณ์  คณารักษ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ปวส.  รุ่น 2 มาช่วยราชการ (จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์)

ปี 2551   ครูบัญญัติ  สมสุพรรณ  ได้เป็นหัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์แทน ครูวัชระ  ประคองพันธ์ และในปีนี้เองเรามีครูที่เกษียณอายุคือ ครูสมชาย  ทองแสง  ซึ่งถือว่าเป็น ศิษย์รุ่นคนแรกที่เกษียณอายุราชการ 38 ปี

ปี 2552   ครูพรศักดิ์  บุญพา  ศิษย์เก่า ปวส. รุ่น ….. ย้าย มาช่วยราชการ (จาก วท.ศรีสะเกษ)   

ปี 2553  ครูพรศักดิ์  บุญพา  ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าแผนก แทนครูบัญญัติ สมสุพรรณ และในปีเดียวกัน ครูจิระ  ดอกไม้  ได้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ

ปี 2562 ครูเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าแผนกวิชา มีครูทั้งหมด 18 คน

ปี 2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ครูบัญัติ สมสุพรรณ เกษียณอายุราชการ

ปี 2563

ปี 2564 ครู ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ โอนย้าย มาประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ปี 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ครูเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ และครูวัชระ ประคองพันธ์ เกษียณอายุราชการ

ปี 2565 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ครูวิเชียร กำทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2566