ทำเนียบบุคลากร

 นายวิเชียร   กำทอง

วท.ม.เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                                                                                 

       นายคารมย์ แก้วกันยา                                              นายทรงศักดิ์    สัตนาโค                                    ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์   มงคลดิษฐ์                              นางจุฬาพรรณ์   คณารักษ์

        ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า                                      ศษ.ม.การบริหารจัดการศึกษา                                  ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร                                    ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายวิชาการ                ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารทรัพยากร      ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

                                                                                               

                                                           นายพรศักดิ์   บุญพา                                                       นายชูเกียรติ  ประมุขกุล                                                                  นายอรุณ  ชุมอาจ

                                                           ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า                                                       วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                    ศษ.ม.การบริหารจัดการศึกษา

                                                  สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์                                           สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์                                                  สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

                                                                                                     

                 นายสุรชาติ วิชาชัย                                          นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช                                              นายสุรพงษ์ สามแก้ว                                      นางสาวประภาพรรณ กำทอง

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์         วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์                        วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                   ค.อ.บ..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

        สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์                               สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์                                สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์                             สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์