ทำเนียบบุคลากร

 

 นายวิเชียร   กำทอง

วท.ม.เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายคารมย์ แก้วกันยา

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ที่ปรึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายพรศักดิ์   บุญพา

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางจุฬาพรรณ์   คณารักษ์

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นายชูเกียรติ   ประมุขกุล

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์   มงคลดิษฐ์

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายทรงศักดิ์   สัตนาโค

ศษ.ม.การบริหารจัดการศึกษา

สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายสุรชาติ วิชาชัย

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายสุรพงษ์ สามแก้ว

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

นายอนุสรณ์ จารุกมูล

วทบ. อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

สอนประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์