บุคลากร

               

 

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ

ค.อ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

       

 

 

 

 

นายพรศักดิ์ บุญพา

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

นายวัชระ ประคองพันธ์

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์

ค.อ.ม. ไฟฟ้า

 

นายวิเชียร กำทอง

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายคารมณ์ แก้วกันยา

คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

 

 

นายชูเกียรติ ประมุขกุล

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายสุกาย เกื้อทาน

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นายสุรชาติ วิชาชัย

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นายสามารถ เวชอุดม

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

นายประเสริฐ ไกรษี

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นายธนิต ป้องคำกวย

วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ

อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นายอนุสรณ์ จารุกมูล

วทม. อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

 

นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม