นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ศึกษาดูงานศูนย์ซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

ได้รับรางวัล รองชนะเ

Read more

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิก

Read more

นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 27-28 พฤศจิ

Read more

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รับการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

Read more