นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ศึกษาดูงานศูนย์ซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

ได้รับรางวัล รองชนะเ

Read more

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิก

Read more

นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 27-28 พฤศจิ

Read more

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รับการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

Read more