ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงข่ายใยแก้วนำแสง จัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาการสื่อสารโทรคมนาคมอาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสงคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (FTTx2)

มื่อวันที่ 13 – 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและบริการครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมด้วย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงข่ายใยแก้วนำแสง จัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาการสื่อสารโทรคมนาคมอาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสงคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (FTTx2)