ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปวส.1 ม.6 ภาคเรียนฤดูร้อน

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.1 โดยมีหัวหน้าแผนก นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ พร้อมด้วยคณะครู ให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อจะได้ปฏิบัติตามและเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมก่อนการออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการทำงาน ให้นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง