การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.2

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7-18 มีนาคม 2565