นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ศึกษาดูงาน งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ศึกษาดูงาน งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในสาขางานที่เรียน ในเรื่องการใช้เครื่องมือทางกายภาพกับผู้ป่วย การตั้งค่าการใช้งาน โดยมี คุณสุวารี เจริญมุขยนันท ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำให้ความรู้และการใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดให้กับนักศึกษา