นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

การแข่งขัน ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt(ปวช.) ,การแข่งขัน ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์(ปวช.) ,การแข่งขัน ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์(ปวส.), การแข่งขัน ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt