แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รับการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566