ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส.ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

 1. นายเจษฎาภรณ์ ทองฤทธิ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
 2. นายเปรมศักดิ์ บุญแล รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
 3. นายทรงศักดิ์ สัตนาโค ครูผู้ควบคุมทีม

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

 1. นายพิพัฒน์ ทีคำเกษ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
 2. นายอติรัณณ์ วังทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
 3. นายวิเชียร กำทอง ครูผู้ควบคุมทีม

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

 1. นายอรรถพร รสจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
 2. นายปรเมธ คำหาญพล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
 3. ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ครูผู้ควบคุมทีม

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

 1. นายณัฐวัตร บุญเสนอ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง
 2. นายกิตติพศ คำสด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง
 3. นายพันธกาน คำอาจ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง
 4. นายอรุณ ชุมอาจ ครูผู้ควบคุมทีม