การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา ปีการศึกษา 2564  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                       ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7-18 มีนาคม 2565