แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนfix it center แบบถาวรตำบลหัวเรือ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนfix it center แบบถาวรตำบลหัวเรือ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา

– วันอังคารที่ 9 สิงหาคม ออกบริการในพื้นที่ ม.16 ,ม.11 ,ม.10, ,ม.7 สถานที่ให้บริการ อบต.หัวเรือ – วันพุธที่10 สิงหาคม ออกบริการ ม.8, ม.5, ม.2, ม.13

ม.14, ม.15 จุดบริการ ศาลากลางบ้านหนองจำนัก
– วันพฤหัสบดีที่11 สิงหาคม ออกบริการ ม.1, ม.3, ม.4
ม.6, ม.9, ม.12 จุดบริการ ตลาดสดหัวเรือ